Zdalna analiza danych z tachografu i kart kierowców

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych klientów uruchomiliśmy nową usługę – TC Online. Usługa TC Online polega na przeprowadzeniu komputerowej analizy danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych, przesłanych drogą elektroniczną np. przez e-mail.

Przedsiębiorca, przy pomocy urządzenia do pobierania danych, kopiuje dane z kart kierowców i tachografów cyfrowych w użytkowanych pojazdach, a skopiowane pliki przesyła na nasz adres e-mail: expert.szkolenia@wp.pl. Odebrane dane poddajemy elektronicznej analizie i przy wykorzystaniu odpowiedniego narzędzia – specjalistycznego programu komputerowego przygotowujemy niezbędne raporty, które przekazujemy przedsiębiorcy w dowolnej formie (elektronicznej lub papierowej).

Do opracowanych raportów należą: ewidencja czasu pracy kierowcy wymagana na podstawie art. 25 ustawy o czasie pracy kierowców, raport naruszeń przepisów dotyczących norm prowadzenia przerw i odpoczynków niezbędny do wypełnienia obowiązku określonego art. 10 ust. 2 rozporządzenia 561/2006 a także inne dane statystyczne wykorzystywane do analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa w postaci cyfrowej lub wykresów np. raport przebiegu pojazdu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorca ma obowiązek sczytywać dane w następujących częstotliwościach:

  • z pojazdu w terminie nieprzekraczającym 90 dni,
  • z karty kierowcy w terminie nieprzekraczającym 28 dni.

Przedsiębiorstwa transportowe zapewniają, aby wszystkie dane wczytane zarówno z jednostki pojazdowej jak i z karty kierowcy, były przechowywane przez co najmniej dwanaście miesięcy po ich zarejestrowaniu oraz, na żądanie funkcjonariusza służb kontrolnych, były dostępne, bezpośrednio albo na odległość, na terenie tego przedsiębiorstwa.

Należy pamiętać o art. 25 ust. 1 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879 z późn. zm.) który określa sposób prowadzenia ewidencji czasu pracy przez pracodawcę, tj. w formie:

  1. zapisów na wykresówkach;
  2. wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
  3. plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
  4. innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności;
  5. rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 1-4.

 

Ewidencję czasu pracy pracodawca: udostępnia kierowcy na jego wniosek, przechowuje przez okres 3 lat po zakończeniu okresu nią objętego.