##---> TRANSPORT ZWIERZĄT <---##

Wpis dodano 2015-01-23

Wpis zmieniono 2023-03-21

                                                                                            UWAGA

                                                                ROZPOCZYNAMY SZKOLENIA ONLINE!!!

W związku z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce rozpoczynamy szkolenia w formie zdalnej (e larningowej). Takie rozwiązanie zahamuję potrzebę podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenie zdalne można odbyć w dowolnym miejscu (w domu lub w biurze). Podczas zajęć będzie widać ekran wykładowcy, jak również samego wykładowcę. Jest możliwość zadawania pytań przez mikrofon lub na czacie. W trakcie szkolenia uwzględniane będą przerwy.


                                                 Najbliższe szkolenie online - 26.03.2023 r. (niedziela)  godz.  09.00 -15.00   


Znajomość przepisów i zasad postępowania przy organizacji przewozu żywych zwierząt jest ustawowym obowiązkiem wszystkich pracowników bezpośrednio uczestniczących w procesie transportu - kierowców/konwojentów, pracowników baz przeładunkowych i punktów gromadzenia zwierząt.

W myśl art. 6 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE nr L 3/1),do prowadzenia pojazdu lub obsługi pojazdu transportującego zwierzęta uprawnione są jedynie osoby posiadające licencję. Podczas transportu zwierząt licencja powinna być dostępna dla kontrolujących.

Odbycie szkolenia zalecane jest również dla przedsiębiorców, kadry kierowniczej i pracowników odpowiedzialnych za organizację transportu,zatrudnionych w firmach przewozowych i zakładach przetwórstwa zwierząt.

          
     
MIEJSCE SZKOLENIA     TERMIN SZKOLENIA
ONLINE 18.03.2023 r. godz. 09.00
ONLINE                               
26.03.2023 r. godz. 09.00               
ONLINE
01.04.2023 r. godz. 09.00              
ONLINE   
15.04..2023 r. godz. 09.00              
ONLINE
22.04.2023 r. godz. 09.00              
ONLINE
29.04.2023 r. godz. 09.00              
ONLINE
06.05.2023 r. godz. 09.00             
ONLINE                                    
 13.05.2023 r. godz. 09.00              


Opłaty za udział w szkoleniu - przelew lub wpłata gotówkową na nasze konto nr 43 1020 3583 0000 3602 0115 3923 /najpóźniej cztery dni przed rozpoczęciem szkolenia należy wpłacić zaliczkę 50 zł/


                                Koszt udziału w kursie i egzaminie wynosi 390 zł

                                                                               + opłata skarbowa 10 zł


Szkolenie trwa 1 dzień (8 godzin) i zakończone jest egzaminem składanym przed komisją powołaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnej, która przeprowadza egzamin kończący szkolenie osób wykonujących czynności w zakresie transportu lub obsługi zwierząt (Dz. U. Nr 98, poz. 654).

Pozytywnie zdany egzamin upoważnia do uzyskania licencji do transportu zwierząt, wymaganej przez służby weterynaryjne oraz Inspekcję Transportu Drogowego. Dwujęzyczny dokument (w języku polskim i angielskim) o nazwie "Licencja dla kierowców i osób obsługujących transport zwierząt" uprawnia do wykonywania czynności związanych z transportem zwierząt i obowiązuje na terenie Polski oraz wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Materiały szkoleniowe

                                                Każdy słuchacz otrzymuje materiały szkoleniowe :

                                                                            - Broszurę;

                                                                            - plik PDF.
           Słowa Klucz: Szkolenie transport zwierząt Polska i Unia Europejska, Kurs Transport Zwierząt,  Dobrostan zwierząt