Intensywny kurs rachunkowości

Wpis dodano 2015-01-26

Wpis zmieniono 2015-11-27

Celem kursu jest intensywna nauka teoretyczna i praktyczna prowadzenia rachunkowości na poziomie samodzielnego księgowego w małej i średniej firmie.

Uczestnikami kursu mogą być osoby nieposiadające przygotowania i doświadczenia w księgowości.

TEMATY LICZBA GODZIN

1. Organizacja rachunkowości w firmie.

2. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.

3. Bilans – charakterystyka i klasyfikacja aktywów i pasywów.

4. Zasady ewidencji księgowej aktywów trwałych.

5. Zasady ewidencji rozrachunków, rozliczeń i roszczeń z kontrahentami oraz urzędami.

6. Zasady rozliczania i ewidencji rozrachunków, rozliczeń i roszczeń z pracownikami.

7. Zasady rozliczania obrotu materiałowego i towarowego.

8. Zasady ewidencji środków pieniężnych.

9. Zasady ewidencji księgowej kosztów i przychodów.

10. Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów.

11. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych: bilansu i rachunku zysków i strat.

1 h

1 h

1 h

3 h

6 h

6 h

5 h

2 h

3 h

2 h

2 h

RAZEM 32 h

Szkolenie intensywna rachunkowość Warmińsko-mazurskie