Szkolenia z zakresu

O nas

Realizujemy szkolenia z szeroko rozumianego transportu drogowego. Firma posiada bardzo wykwalifikowaną kadrę. Są to ludzie, którzy wiedzę i doświadczenie zdobywali od podstaw, a teraz chcą tym podzielić się z innymi. Są tą Inspektorzy Transportu Drogowego , Policjanci zajmujący się tą trudną i specyficzną tematyką. Szkolimy, doradzamy, prowadzimy audyty w firmach. Naszym celem jest, aby osoby biorące udział w szkoleniu zdobyły niezbędną wiedzę do wykonywanych zadań.  Prowadzimy usługi pomocy prawnej w sprawach związanych z kontrolami drogowymi wykonywanymi przez uprawnione służby kontrolne na terenie kraju i europy.

Świadczymy pomoc w pisaniu pism i odwołań od decyzji w sporach z organami administracji publicznej, tj. Inspekcją Transportu Drogowego, Policją, Urzędami Celnymi, Strażą Graniczną.

NASZE UPRAWNIENIA

  1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  2. REGON
  3. RIS

Informacja

SZKOLENIA HACCP - Działdowo, ul. Sportowa 1 /gdy uzbiera się grupa/

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Rozporządzenia (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i RADY z dnia 29.04.2004 w sprawie higieny środków spożywczych ( Dz. Urz. WE L 139 z 30/04/2004 str. 0001 – 0054) "Pedsiębiorstwa sektora spożywczego opracowują i utrzymują stałą procedurę lub procedury na podstawie zasad HACCP”. Natomiast zał. II rozdział XII ust. 2 niniejszego rozporządzenia mówi, że "Przedsiębiorstwa sektora spożywczego zapewniają, że osoby odpowiedzialne za opracowywanie i stosowanie procedury określonej w art. 5 ust.1 niniejszego rozporządzenia lub za funkcjonowanie właściwych wytycznych, przeszły odpowiednie szkolenie ze stosowania zasad HACCP”.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie zgodne z wzorem MEN.

Szkolenia zamknięte

Organizowane są w miejscu i czasie wskazanym przez zainteresowanego, gdy uzbiera się grupa co najmniej 10 osobowa.